ALGEMENE VOORWAARDEN HOVENIERSBEDRIJF KRABBENBORG B.V.

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Gebruiker: Hoveniersbedrijf Krabbenborg B.V., werkzaam en actief in het navolgende:
 3. Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor particulieren, bedrijven en overheid, ten behoeve van de aanleg, ontwerp, beheer en/of onderhoud van tuinen, bomen en overige groene ruimten, infra alsmede bouw en renovatie. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden, ingeschakelde derden, zullen eveneens voor de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
 4. Het leveren van benodigde levende of dode Materialen en zaken voor onder punt 1 genoemde werkzaamheden, beheer en onderhoud.

3 Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden en levering van Materialen.

 1. Materialen:
  Levende materialen:
  alle zaken dan wel producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen, welke in het vakgebied van Gebruiker vallen.
  2. Dode materialen:
  alle overige zaken, producten en artikelen, welke in het vakgebied van Gebruiker vallen.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan Gebruiker opdracht geeft, tot het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden, leveren van levende en dode materialen en/of geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen, zoals hierboven gedefinieerd.
 3. Uurloon: de vergoeding voor de verrichting van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon, inclusief BTW. Het totaal aantal uren dat Gebruiker voor hem werkzaam is geweest, exclusief de tijd voor verplaatsing naar en van het werk, wordt aan de Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders besproken.
 4. Overeenkomst: De overeenkomst tot het leveren van zaken en/of verlenen van diensten en werkzaamheden tussen Gebruiker, inclusief eventueel door haar ingeschakelde derden, en Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

– Alle ontwerpen, plannen, aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten, leveringen van zaken, verrichtingen van werkzaamheden en overige diensten dan wel werkzaamheden door Gebruiker gerealiseerd.

 1. Enige afwijking van deze Algemene Voorwaarden zal slechts bindend zijn indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Gebruiker is bevestigd. Alle bepalingen, waarvoor enige afwijking niet op voorstaande wijze is overeengekomen, blijven onverminderd van toepassing.
 2. Gebruiker verplicht zich deze Algemene Voorwaarden te publiceren op de website;

www.hoveniersbedrijfkrabbenborg of www.tuinenadvies.nl

 1. Gebruiker bedingt de Algemene Voorwaarden tevens uitdrukkelijk voor de door haar in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Deze derden komen op grond van de Algemene Voorwaarden zelfstandige rechten toe en zij kunnen derhalve een zelfstandig beroep doen op de in de Algemene Voorwaarden vervatte bepalingen.
 2. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt door partijen uitdrukkelijk van de hand gewezen. De Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen.
 3. Wanneer een of meerdere bepalingen uit de Algemene Voorwaarden onverbindend blijkt c.q. blijken te zijn, bijvoorbeeld wegens gebleken nietigheid of vernietiging, zullen de overige bepalingen onverminderd in stand blijven. Gebruiker zal vervolgens een nieuwe bepaling c.q. nieuwe bepalingen formuleren die naar aard en strekking zoveel mogelijk aansluit(en) bij de onverbindende bepaling(en), doch waarbij geen sprake is van onverbindendheid.

 

ARTIKEL 3 – AANBOD, OFFERTE EN OVEREENKOMST

 

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Gebruiker zijn vrijblijvend en onder voorbehoud, tenzij de aanbieding of offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding bevat. Gebruiker brengt het aanbod altijd schriftelijk uit. In ieder geval zijn aanbiedingen en offertes van Gebruiker niet langer dan 30 dagen geldig.
 2. Na wijzigingen door Opdrachtgever in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht, tenzij anders overeengekomen.
 3. De door Gebruiker vermelde prijzen en bedragen met uitzondering van Uurlonen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, exclusief BTW of andere heffingen van overheidswege.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden Gebruiker niet.
 5. Als Opdrachtgever aan Gebruiker gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Gebruiker uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.
 6. Een Overeenkomst komt eerst tot stand nadat Gebruiker de aanvaarding van Opdrachtgever van het aanbod of de offerte schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien Gebruiker met de uitvoering van de Overeenkomst heeft aangevangen.
 7. De in een aanbod, offerte of Overeenkomst vermelde hoeveelheid, gewicht, maatvoering, kwaliteit, kleur, textuur, vormgeving of andersoortige eigenschappen van de te leveren zaken en/of diensten betreft een schatting. Gebruiker spant zich naar beste inzicht en vermogen in teneinde deze schatting zo accuraat mogelijk te benaderen. Gelet op de aard van de gehanteerde natuurproducten alsmede de aard van de werkzaamheden van Gebruiker valt een beperkte afwijking met betrekking tot een of meer van de bovengenoemde eigenschappen redelijkerwijs te verwachten. Opdrachtgever aanvaardt een dergelijke afwijking, behoudens in het geval zulks naar alle redelijkheid niet van Opdrachtgever gevergd kan worden.
 8. Voor zover de vermelde prijzen zijn gebaseerd op informatie van Opdrachtgever, komt een eventuele prijsverhoging wegens onjuiste of onvolledige informatie voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 9. Indien na het uitbrengen van een aanbieding of offerte een verhoging optreedt in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies of heffingen van overheidswege is Gebruiker gerechtigd de meerkosten aan Opdrachtgever door te berekenen. Voor zover mogelijk zal Gebruiker in dat kader Opdrachtgever uitdrukkelijk van tevoren op de hoogte stellen van de verhoging.
 10. Indien de Overeenkomst met meer dan één Opdrachtgever wordt gesloten, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van het geheel aan verbintenissen zoals deze jegens Gebruiker uit de overeenkomst voortvloeien.
 11. Indien schriftelijk overeengekomen, zal Opdrachtgever, de vooraf aan hem bekendgemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten aan Gebruiker vergoeden in geval hij wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken wordt gegeven.

 

ARTIKEL 4: MEER – MINDERWERK

 

 1. Wijzigingen in de opdracht resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
 2. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
 3. Wijzigingen in de Overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk;
 4. de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
 5. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken;
 6. verhogingen van kosten ex art. 3.9.
 7. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de Overeenkomst.
 8. Meerwerk wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch door Gebruiker bekendgemaakt.
 9. Betaling van de prijs van het meerwerk zoals bedoeld in lid 1 en 2 vindt plaats, naar de keuze van Gebruiker, als het meerwerk zich voordoet, met betaling van de hoofdsom, de laatste termijn dan wel bij de eerst volgende betalingstermijn.
 10. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van te voren worden geoffreerd en na akkoord worden uitgevoerd, tenzij spoed is geboden naar het oordeel van Gebruiker en Opdrachtgever daarmee mondeling heeft ingestemd.

 

ARTIKEL 5 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 

 1. Gebruiker spant zich in om de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Op Gebruiker rust ter zake een inspanningsverbintenis en nimmer een resultaatsverbintenis.
 2. Indien Opdrachtgever zelf materialen of onderdelen beschikbaar stelt voor verdere afwerking, montage of installatie, is Gebruiker slechts verantwoordelijk voor de te verrichten diensten. Gebruiker aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor door of namens Opdrachtgever voorgeschreven of ter beschikking gestelde materialen, onderdelen of andersoortige zaken. Evenmin aanvaardt Gebruiker enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot door of namens Opdrachtgever vervaardigde schetsen, schema’s of andersoortige ontwerpen.
 3. Het staat Gebruiker vrij bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
 4. Voor zover Partijen voor de uitvoering van de Overeenkomst een termijn zijn overeengekomen, is art. 15 van toepassing. Opdrachtgever zal Gebruiker bij overschrijding van die (op)levertermijn altijd schriftelijk en voorzien van een deugdelijke onderbouwing in gebreke moeten stellen, waarna Gebruiker een redelijke termijn, doch minimaal vier weken zal worden geboden om alsnog na te komen.
 5. Opdrachtgever is verplicht Gebruiker voor de aanvang van eventuele graaf- en bouwwerkzaamheden te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De opdrachtgever is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan Gebruiker te verstrekken.
 6. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies wegens graaf- en bouwwerkzaamheden.

 

ARTIKEL 6 – CONFORMITEIT AANPLANT

 

 1. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door

Gebruiker verwerkte levende Materialen wordt door Gebruiker, mits de verzorging aan haar is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is geweest van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel sprake is van overmacht zoals aangegeven in art. 10.

 1. Gebruiker staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de Materialen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Gebruiker in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

ARTIKEL 7 – RECLAMES EN KLACHTEN

 

 1. Opdrachtgever is verplicht ingeval van levering van zaken, alle geleverde zaken, inclusief verpakking, terstond bij ontvangst of bezitsverkrijging te controleren op uiterlijke tekortkomingen, beschadigingen of andersoortige onvolkomenheden. Voorts is Klant verplicht zich binnen een week na aflevering en bezorging een redelijke onderzoeksinspanning te getroosten teneinde zich ervan te verzekeren dat het geleverde geen gebreken kent die niet direct zichtbaar zijn.
 2. Opdrachtgever is verplicht de door Gebruiker verrichte werkzaamheden na afronding of beëindiging zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een week te keuren. Bij deze keuring dient Opdrachtgever zich een redelijke onderzoeksinspanning te getroosten teneinde zich ervan te verzekeren dat de werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd.
 3. Opdrachtgever zal Gebruiker onverwijld, doch uiterlijk vier weken na levering van de zaken c.q. afronding of beëindiging van de werkzaamheden schriftelijk berichten met betrekking tot eventueel geconstateerde beschadigingen, gebreken of andersoortige onvolkomenheden, zulks op straffe van verval van enig recht op herstel, (vervangende) nakoming of schadevergoeding.
 4. Gebruiker is slechts verplicht een conform voorgaande artikelleden ingediende reclame in behandeling te nemen, zulks ter beoordeling van Gebruiker.
 5. Voor zover Gebruiker en Opdrachtgever van mening verschillen over de gegrondheid van een ingediende reclame, zullen zij het geschil ter beslechting voorleggen aan een door Gebruiker te benoemen deskundige. De kosten ter zake van het inschakelen van de deskundige worden bij wijze van voorschot door Opdrachtgever voldaan. De definitieve kosten ter zake van het inschakelen van de deskundige worden gedragen door de partij die door de deskundige (overwegend) in het ongelijk wordt gesteld.
 6. Indien de deskundige Opdrachtgever (overwegend) in het gelijk stelt, zal Gebruiker (naar evenredigheid) tot kosteloos herstel gehouden zijn, behoudens het geval waarin zulks (tijdelijk- of blijvend) onmogelijk is. In dat geval zal Gebruiker gehouden zijn de betreffende factuur (naar evenredigheid) te crediteren, zulks onder teruggave van hetgeen door Opdrachtgever reeds is voldaan.
 7. Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van zaken door Gebruiker ontslaan de opdrachtgever niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van Materialen.
 8. Het niet nakomen van voldoende onderhoud, na oplevering, kan er toe leiden dat de Opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.

 

ARTIKEL 8 – VERSCHULDIGDHEID EN BETALING

 

 1. Opdrachtgever dient de factuur van Gebruiker binnen 14 dagen na factuurdatum volledig te hebben voldaan. Enkel een betaling aan Gebruiker op de bankrekening zoals op de factuur gespecificeerd werkt bevrijdend.
 2. De betalingstermijn vermeld op de factuur is uitdrukkelijk een fatale termijn, waardoor Opdrachtgever bij overschrijding daarvan van rechtswege in verzuim raakt. Opdrachtgever is vanaf de datum intreding van het verzuim tot aan de dag der algehele voldoening maandelijks, waarbij een gedeelte van een maand wordt afgerond naar één maand, een contractuele rente verschuldigd ad 1,2% per maand.
 3. Betalingen door of namens Opdrachtgever strekken allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente, daarna tot voldoening van de verschuldigde extra kosten, waaronder buitengerechtelijke kosten tot verhaal van de vordering en tot slot tot voldoening van de hoofdsom.
 4. Indien Opdrachtgever in verzuim raakt met betrekking tot de nakoming van één of meer op haar rustende verplichtingen jegens Gebruiker, worden alle vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever direct opeisbaar. De kosten ter verkrijging van voldoening in- en buiten rechte komen voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend, dan wel Gebruiker op enige andere wijze gerede grond heeft te vrezen voor de nakoming van de op Opdrachtgever rustende verplichtingen, worden alle vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever direct opeisbaar. Gebruiker is tevens bevoegd in dat geval de Overeenkomst per direct te beëindigen, waarna zij de betalingsverplichting zijdens Opdrachtgever naar evenredigheid van hetgeen is geleverd of verricht alsmede de in redelijkheid reeds gemaakte kosten zal bepalen.
 6. In de gevallen genoemd in de leden 4 en 5 van dit artikel is het Gebruiker toegestaan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, desgewenst in afwachting van verlangde zekerheden ex art. 16.5, zulks onverminderd de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever. Dan wel is Gebruiker naar haar oordeel bevoegd de Overeenkomst te beëindigen dan wel te ontbinden.
 7. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening met de aan Gebruiker verschuldigde betalingen. Evenmin is Opdrachtgever bevoegd enige betalingsverplichting jegens Gebruiker op te schorten in afwachting van door Gebruiker vermeend verschuldigde prestaties.
 8. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Dit verzuim wordt niet opgeheven doordat Gebruiker na het verstrijken van die termijn een laatste betalingsherinnering zendt en (daarmee) de opdrachtgever alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze herinnering te betalen.
 9. Alle redelijke kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, komen ten laste van Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID

 

 1. Gebruiker zal zich conform art. 5.1 inspannen om de op haar rustende verplichtingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Opdrachtgever aanvaardt conform art. 3.7 een beperkte afwijking van de door Gebruiker te leveren zaken en/of te verrichten diensten dan wel werkzaamheden.
 2. Gebruiker is enkel aansprakelijk voor de directe schade die Opdrachtgever of een aan hem gelieerde derde lijdt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming zijdens Gebruiker. Gebruiker is derhalve niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder bedrijfsschade, gederfde inkomsten of andere gevolgschade. Dit is slechts anders indien voornoemde schade het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Gebruiker.
 3. Nimmer voor vergoeding komt in aanmerking:
  1. gevolgschade, waaronder bedrijfsschade zoals bijvoorbeeld stagnatieschade, gederfde winst, productieverlies, transportkosten, reis-en verblijfkosten etc;
  2. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt. Hieronder valt tevens hetgeen is opgenomen onder 5.6.
  3. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Gebruiker;
  4.        letselschade of lijfschade dan wel schade aan personen.
 4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor afwijkingen tussen de haar door Opdrachtgever toegezonden tekeningen en beschikbaar gestelde gereedschappen, zaken en Materialen etc. en evenmin voor de doelmatigheid van deze gereedschappen, zaken en Materialen etc. of de daarmee gemaakte producten.
 5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan door of namens Opdrachtgever aangeleverd Materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking dan wel gebruik door Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Gebruiker geleverde producten en/of Materialen. Opdrachtgever is gehouden alle voor Gebruiker in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.
 7. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade, letsel dan wel diefstalschade dan wel schade in welke vorm dan ook, indien er onverhoopt sprake mocht zijn van storingen/gebreken in de door Gebruiker geleverde dan wel gemonteerde Materialen en zaken.
 8. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verzakking of inklinking van bodem, grond of teelaarde.
 9. Voor zover er sprake zou zijn van een vermeend gebrek in door Gebruiker geleverde Materialen en zaken, is Gebruiker niet aansprakelijk wanneer het aannemelijk is dat het gebrek dat schade heeft veroorzaakt niet bestond op het tijdstip waarop Gebruiker de Materialen en zaken in het verkeer heeft gebracht dan wel het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop de Materialen en zaken in het verkeer zijn gebracht, het voor Gebruiker naar redelijkheid niet mogelijk was het bestaan van dit gebrek te ontdekken.
 10. Onverminderd het voorgaande artikellid is de aansprakelijkheid zijdens Gebruiker voor schade te allen tijde beperkt tot maximaal driemaal het factuurbedrag exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, zoals Gebruiker dat op grond van de Overeenkomst in rekening brengt of heeft gebracht.
 11. Opdrachtgever dient onverwijld doch uiterlijk binnen vier weken nadat hij bekend is geworden, dan wel redelijkerwijs bekend had behoren te zijn met schade waarvoor Gebruiker (mede) ingevolge de voorgaande artikelleden tot vergoeding is gehouden, Gebruiker hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van enig recht op schadevergoeding of andersoortige vorderingen, een en ander onverminderd hetgeen bepaald in art. 7.
 12. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Gebruiker, uit welke hoofde dan ook, vervallen in ieder geval, voor zover zulks niet reeds aan de orde was, na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had behoren te zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

ARTIKEL 10 – OVERMACHT

 

 1. Een tekortkoming kan Gebruiker niet worden toegerekend indien sprake is van overmacht. Eventuele schade voortvloeiende uit een overmachtssituatie komt dan ook niet voor vergoeding door Gebruiker in aanmerking.
 2. Onder overmacht wordt, naast de daaraan krachtens wet- en jurisprudentie verbonden betekenis, mede verstaan de situatie waarin Gebruiker of een door haar ingeschakelde derde redelijkerwijs niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren wegens bijvoorbeeld ziekte of onwerkbare weersomstandigheden. Voorts zal onder overmacht worden verstaan de situatie waarin Gebruiker onverwachts wordt geconfronteerd met een annulering, niet-tijdige nakoming of andersoortige tekortkoming van een ten behoeve van de Overeenkomst ingeschakelde derde of (toe)leverancier met betrekking tot de door of krachtens die derde te leveren zaken of diensten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede wordt begrepen het vervoer, de levering van materialen en de levering en ter beschikkingstelling van lokalen, gereedschap en overig materieel. In het bijzonder zal sprake zijn van een overmachtssituatie indien Gebruiker geconfronteerd wordt met langere levertijden ten aanzien van onder meer de natuurproducten en overige materialen welke hij voor de uitvoering van de Overeenkomst vereist.
 3. Gebruiker zal in een overmachtssituatie Opdrachtgever zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte stellen, waarna in onderling overleg een nieuwe datum voor de uitvoering van de Overeenkomst zal worden bepaald.

 

ARTIKEL 11 – ONUITVOERBAARHEID VAN DE OVEREENKOMST/OVERMACHT

 

 1. Gebruiker heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als zij door overmacht (zie art. 13) tijdelijk is verhinderd haar contractuele verplichtingen jegens Opdrachtgever na te komen.
 2. Indien de overmachtssituatie die nakoming door Gebruiker verhindert naar alle waarschijnlijkheid langer dan drie maanden zal voortduren, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst tussentijds te ontbinden, zonder dat de schade voortvloeiende uit deze tussentijdse beëindiging voor vergoeding door Gebruiker in aanmerking komt. Opdrachtgever zal in dat geval enkel verplicht zijn de reeds verrichtte prestaties alsmede de in redelijkheid reeds gemaakte kosten te voldoen.
 3. Gebruiker is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan alsdan na afloop van deze termijn door een der partijen per direct worden beëindigd, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
 4. Indien bij het intreden van de overmacht, Gebruiker al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, is Gebruiker gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren. De Opdrachtgever is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.
 5. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
 6. Opdrachtgever heeft in het geval van een artikel 11.1 tot en met 11.5 geen recht op enige vergoeding van de als gevolg van de beëindiging geleden of te lijden schade.

 

ARTIKEL 12 – ADVIEZEN, ONTWERPEN EN MATERIALEN

 

 1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen, informatie, voorbeelden en samples die hij van Gebruiker krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht dan wel Overeenkomst.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven Materialen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor elke aanspraak van derden, waaronder de tuinarchitect, met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.
 4. Opdrachtgever mag de materialen die Gebruiker wil gebruiken vóórdat deze verwerkt worden voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als Gebruiker hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 13 – MILIEU-ASPECTEN BIJ DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 

Gebruiker zal zorgdragen voor een milieuhygiënisch, verantwoorde verwijdering van de afval- en/ of reststoffen die bij de uitvoering van de Overeenkomst vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van Opdrachtgever. Onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht worden als meerwerk ex art. 4 bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 14 – AFSPRAKEN DOOR PERSONEEL

 

Afspraken met niet tot handelen bevoegde medewerkers van Gebruiker binden deze laatste niet, tenzij zij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd.

 

ARTIKEL 15 – (OP)LEVERTIJDEN

 

 1. de (op)levertijd wordt door Gebruiker bij benadering vastgesteld en zijn geen fatale termijnen waarop Opdrachtgever een beroep kan doen.
 2. Bij de vaststelling van de (op)levertijd gaat Gebruiker ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
 3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van Gebruiker, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
 4. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Gebruiker bekend waren toen zij de (op)levertijd vaststelde, kan Gebruiker de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Gebruiker kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat.
 5. Als er sprake is van meerwerk wordt de (op)levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Gebruiker kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
 6. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Gebruiker wordt de (op)levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Gebruiker kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
 7. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijden en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
 8. Eveneens bij omstandigheden die niet aan Gebruiker zijn toe te rekenen, zoals onder artikel 11 is aangegeven, worden de levertijden en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
 9. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geef in geen geval recht op schadevergoeding dan wel het recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
 10. Gebruiker is gerechtigd in gedeelten te leveren (deelleveranties) en deze afzonderlijk aan Opdrachtgever te factureren, zonder dat Gebruiker in verzuim geraakt.

 

ARTIKEL 16 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN -OVERDRACHT

 

 1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities worden de door Gebruiker geleverde zaken altijd uitdrukkelijk onder eigendomsvoorbehoud geleverd. Als Opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn voldoet, raakt hij direct in verzuim. Art. 8 is in deze uitdrukkelijk van toepassing. Gebruiker heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen. Tevens is Gebruiker alsdan bevoegd een beroep te doen op haar eigendomsvoorbehoud en de geleverde zaken wederom onder zich te nemen.
 2. Gebruiker blijft eigenaar van geleverde materialen en zaken zolang Opdrachtgever:
 3. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten;
 4. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, rente en kosten, niet heeft voldaan.
 5. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.
 6. Nadat Gebruiker zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag Gebruiker de geleverde zaken terughalen, ongeacht of deze zaken reeds zijn verwerkt. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen op straffe van een dwangsom van € 500,00 per dag dat Opdrachtgever zijn medewerking weigert.
 7. Gebruiker heeft op alle zaken die zij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die zij op Opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht. Opdrachtgever zal aan Gebruiker alle medewerking daaromtrent verlenen om het pandrecht dan wel het retentierecht te kunnen uitoefenen/te kunnen vestigen.
 8. Als Opdrachtgever, nadat de zaken conform de Overeenkomst door Gebruiker aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken weer als Opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

 

ARTIKEL 17 – NIET AFGENOMEN ZAKEN EN OPSLAG

 

 1. Indien Opdrachtgever weigert de (af)geleverde zaken af te nemen of weigert mee te werken aan de bezorging dan wel verwerking daarvan, is Gebruiker bevoegd deze zaken voor rekening van Opdrachtgever op te slaan. De opslag kosten zullen minimaal € 15,00/m2/per dag bedragen. Van de opslag zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk nadien schriftelijk of anderszins in kennis worden gesteld door Gebruiker. Opgeslagen zaken als bedoeld in de eerste volzin worden geacht te zijn (af) geleverd dan wel te zijn bezorgd aan Opdrachtgever en zijn vanaf het moment van opslag voor risico van Opdrachtgever. De betaling ter zake de opslagkosten dient te geschieden voor de datum waarop de producten opnieuw worden geleverd.
 2. Ingeval Gebruiker overgaat tot toepassing van het bepaalde in lid 1, is zowel de factuur ter zake de opslagkosten als de factuur ter zake de afgeleverde dan wel bezorgde zaken direct en in zijn geheel opeisbaar. Voor elke dag – nadat de kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit artikel heeft plaatsgevonden – dat Opdrachtgever weigert de gereedstaande zaken feitelijk af te nemen, is Opdrachtgever naast de opslagkosten zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, een boete van € 100,– per dag verschuldigd tot een maximum van € 10.000,–. Gebruiker is bevoegd om zowel nakoming van alle betalings- of afnameverplichtingen als de reeds opeisbare boete en kosten te vorderen, onverminderd het recht van Gebruiker op aanvullende schadevergoeding.
 3. Gebruiker is bevoegd zijn verplichting tot afgifte van de opgeslagen zaken op te schorten totdat de opeisbare facturen en de verschuldigde boete en kosten als bedoeld in lid 2 van dit artikel in zijn geheel door Opdrachtgever zijn voldaan en tevens totdat alle opeisbare vorderingen van Gebruiker uit hoofde van eerdere of latere tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel uit andere hoofde zijn voldaan, alle vorderingen van Gebruiker vanwege het niet- of niet behoorlijk nakomen van Opdrachtgever daaronder uitdrukkelijk begrepen.
 4. Ingeval zaken ter reparatie of onderhoud aan Gebruiker worden aangeboden, is Gebruiker bevoegd de verplichting tot afgifte van die zaken op te schorten totdat de opeisbare facturen ter zake deze werkzaamheden in zijn geheel zijn voldaan, alsmede totdat al hetgeen Opdrachtgever uit hoofde van eerdere of latere tot stand gekomen overeenkomsten of uit andere hoofde heeft voldaan, alle vorderingen van Gebruiker vanwege het niet- of niet behoorlijk nakomen van Opdrachtgever daaronder uitdrukkelijk inbegrepen.
 5. Ingeval Gebruiker uit andere hoofde zaken van Opdrachtgever onder zich heeft, is hij eveneens bevoegd de verplichting tot afgifte van die zaken op te schorten totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan alle opeisbare vorderingen die de Gebruiker – al dan niet krachtens het bepaalde in dit artikel – heeft op Opdrachtgever.
 6. Ingeval Opdrachtgever anderszins, uit welke hoofde dan ook, tekortschiet in de nakoming van diens verplichtingen jegens Gebruiker, is Gebruiker eveneens gerechtigd de (af)levering van zaken op te schorten dan wel zijn retentierecht uit te oefenen overeenkomstig van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel. Daarnaast is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst op te zeggen dan wel (gedeeltelijk) te ontbinden.

 

ARTIKEL 18 – BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 

Als Opdrachtgever de Overeenkomst wenst te beëindigen zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Gebruiker en Gebruiker hiermee instemt, wordt de Overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Gebruiker heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten, waaronder de vervoerskosten.

 

ARTIKEL 19 – PRIVACY EN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

 

 1. Voor zover Gebruiker en/of Medewerkers van Gebruiker persoonsgegevens verwerken, is Opdrachtgever daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG´). Opdrachtgever staat er jegens Gebruiker en haar toeleveranciers voor in dat zij de persoonsgegevens rechtmatig verwerkt en dat de bij de gegevensverwerking betrokkenen in de zin van de AVG toestemming hebben gegeven voor de beoogde verwerking van persoonsgegevens, dan wel dat deze anderszins rechtmatig kunnen worden verwerkt als bepaald in art. 6 en/of 9 AVG. Gebruiker zal de persoonsgegevens uitsluitend bewerken of verwerken in opdracht van Opdrachtgever en overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst van partijen.
 2. Door het sluiten van de Overeenkomst wordt Gebruiker geacht te zijn geïnstrueerd om die gegevensverwerkingen uit te voeren die voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs vereist zijn. Door het sluiten van de Overeenkomst worden tevens de medewerkers van Gebruiker alsmede aan Gebruiker gelieerde derden welke bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken gemachtigd de persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst namens Opdrachtgever te verwerken. Gebruiker zal in dat kader zorgdragen voor passende geheimhoudingsovereenkomsten met deze medewerkers en gelieerde derden.
 3. In navolging van artikel 23 lid 1 AVG zal Gebruiker zorgdragen voor het treffen van redelijke technische, organisatorische en juridische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens, teneinde Opdrachtgever in staat te stellen de voor haar als verantwoordelijke uit de AVG voortvloeiende verplichtingen na te komen. Opdrachtgever en Gebruiker zullen daartoe indien nodig een aanvullende verwerkersovereenkomst sluiten.
 4. Gebruiker zal Opdrachtgever dan wel eventuele betrokkenen die zich tot haar wenden op eerste verzoek met betrekking tot deze maatregelen van een toelichting voorzien. Ook zal Gebruiker alle in redelijkheid van haar te vergen medewerking verlenen teneinde Opdrachtgever in staat te stellen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de AVG jegens betrokkenen te voldoen.
 5. Indien zich onverhoopt een inbreuk in verband met de persoonsgegevens (´datalek´) in de zin van de AVG voordoet, zal Gebruiker alle in redelijkheid van haar te vergen medewerking verlenen om Opdrachtgever in staat te stellen aan haar meldplicht te voldoen. Opdrachtgever zal op haar beurt Gebruiker alle in redelijkheid van haar te vergen medewerking verlenen om de gevolgen van een datalek te beperken of herstellen en om een toekomstig datalek te voorkomen. In dat kader kan Gebruiker in ieder geval van Opdrachtgever verlangen dat zij haar medewerking verleent aan een onmiddellijke reset van wachtwoorden, de aanscherping van bestaande beveilingsmaatregelen en de introductie van nieuwe beveilingsmaatregelen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de Overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever en/of de door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst verwerkte gegevens die jegens Gebruiker mochten worden ingesteld wegens een niet aan Gebruiker toe te rekenen schending van de AVG en/of andere wetgeving betreffende de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

 

ARTIKEL 20 – RECHTEN VAN INTELECTUELE EIGENDOM

 

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Gebruiker de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom, in het bijzonder de merken en octrooien, op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Gebruiker ongeacht of aan Opdrachtgever voor het maken ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gebruiker niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is Opdrachtgever aan Gebruiker een boete verschuldigd van € 25.000,00. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door Gebruiker gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is Opdrachtgever aan Gebruiker een boete verschuldigd van € 1.000,00 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

ARTIKEL 21 – SLOTBEPALING

 

 1. Het Nederlands recht is van toepassing.
 2. Het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is slechts van toepassing voor zover de onderhavige algemene voorwaarden daarin niet hebben voorzien. Het Weens  Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten op overeenkomsten die betrekking hebben op leveringen van zaken en materialen binnen Nederland.
 3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter van het arrondissement Overijssel, locatie Almelo, neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Gebruiker mag naar eigen keuze van voornoemde forumkeuze afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.